banner

Kế hoạch thực tập thủy thủ thử sóng của HKII năm học 2018-2019 (hệ chính quy)

Sinh viên xem tại đây

Danh sách sinh viên đi thực tập xem tại đây 

Đề cương thực tập thủy thủ- thử sóng xem tại đây