banner

Kế hoạch thực tập TN,làm luận văn TN,thi tốt nghiệp của khóa 2013 hệ Đại học và các khóa cũ

Xem kế hoạch tại đây

Đề cương thực tập tốt nghiệp xem tại đây

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp xem tại đây

Mẫu phiếu khảo sát DN đối với SV thực tập xem tại đây, mẫu phiếu này sau khi kết thúc sẽ gửi về giáo vụ khoa (phải có đóng dấu của đơn vị nhận thực tập hoặc tàu thực tập), không đóng trong cuốn báo cáo thực tập.

Đề cương thi tốt nghiệp xem tại đây

Hướng dẫn trình bày làm luận văn tốt nghiệp xem tại đây