banner

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của khóa 2016 hệ Cao đẳng và các khóa cũ

Sinh viên xem tại đây

Đề cương thực tập tốt nghiệp xem tại đây

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp xem tại đây

Mẫu phiếu khảo sát DN đối với SV thực tập xem tại đây, mẫu phiếu này sau khi kết thúc sẽ gửi về giáo vụ khoa (phải có đóng dấu của đơn vị nhận thực tập hoặc tàu thực tập), không đóng trong cuốn báo cáo thực tập.

Đề cương thi tốt nghiệp xem tại đây

Lưu ý: sinh viên hoàn thành thực tập dưới tàu cần phải xin đóng dấu xác nhận vào tờ nhận xét thực tập và phiếu khảo sát doanh nghiệp đối với SV thực tập