banner

Khoa Hàng Hải tổ chức Hội thảo "Cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp điều kiện thực tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học

Khoa Hàng Hải chuẩn bị tổ chức Hội thảo năm 2019, hội thảo này nhằm mục đích "Cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp điều kiện thực tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, của các nhà tuyển dụng" của chuyên ngành Quản lý hàng hải.

Kế hoạch chuẩn bị cho công tác hội thảo được xem tại đây và nội dung thông báo được xem tại đây.

Quý thầy  tham gia đóng góp các bài tham luận, bài góp ý cho hội thảo với các mốc thời gian cụ thể trong bản Kế hoạch và Thông báo đã đính kèm.