banner

Tài liệu

STT Tên tài liệu Tác giả Lưu trữ
1 Ổn định tàu biển Nguyễn Văn Thư, Bùi Trọng Hùng Thư viện
2 Chất xếp và bảo quản hàng hóa Nguyễn Văn Thư Thư viện
3 Công ước quốc tế về hàng hải Vũ Quốc Sang Thư viện
4 Giáo trình địa văn hàng hải 1,2,3 Nguyễn Phùng Hưng Thư viện
5 Giáo trình địa văn hàng hải Lê Văn Ty Thư viện
6 Bài giảng địa văn hàng hải Nguyễn Mạnh Hùng Tổ HHH
7 Bài giảng khí tượng hàng hải Tổ Hàng hải học Tổ HHH
8 Sổ tay hàng hải 1,2 Tiếu Văn Kinh Thư viện
9 Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải 1,2 Tiếu Văn Kinh Thư viện
10 Bài giảng khí tượng hàng hải Tổ Hàng hải học Tổ HHH
11 Bài giảng la bàn từ Tổ Hàng hải học Tổ HHH
12 Thiên văn hàng hải 1,2,3 Nguyễn Cảnh Sơn Thư viện
13 Khí tượng thủy văn hàng hải Nguyễn Sĩ Kiêm Thư viện
14 Bài giảng đại lý hàng hải và quan hệ giao tiếp Tổ Hàng hải học Tổ HHH
15 Giáo trình Máy điện hàng hải Lê Đức Toàn Thư viện
16 Dẫn đường hàng hải bằng vệ tinh Trần Cảnh Vinh Thư viện
17 Hệ thống thông tin liên lạc cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS) Nguyễn Văn Thư Thư viện
18 Cơ cở lý thuyết Điều khiển tự động Nguyễn Văn Hòa Thư viện
19 Cơ cở lý thuyết tự động điều chỉnh và Điều khiển Phan Thanh Hải; Đặng Văn Uy Thư viện
20 Bảo hiểm hàng hải Đỗ Thành Sen Thư viện
21 An toàn lao động hàng hải Nguyễn Viết Thành Thư viện
22 Công tác thủy thủ Nguyễn Hữu Lý Thư viện
23 Công tác cứu sinh trên biển Nguyễn Văn Thư Thư viện
24 Giáo trình điều động tàu Nguyễn Viết Thành Thư viện
25 Công ước quốc tế về quy tắc phòng ngừa va chạm tàu trên biển IMO Thư viện
26 Bộ Luật hàng hải Việt Nam Việt Nam Thư viện
27 Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển IMO Thư viện
28 Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm biển từ tàu IMO Thư viện
29 Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn đào tạo huấn luyện, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên IMO Thư viện
30 Công ước quốc tế về lao động hàng hải IMO Thư viện
31 Công ước quốc tế về dung tích tàu IMO Thư viện
32 Công ước quốc tế về mạn khô IMO Thư viện
33 Bộ luật quốc tế về hệ thống quản lý an toàn tàu IMO Thư viện
34 Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và cảng biển IMO Thư viện
35 Bộ luật quốc tế về trang bị cứu sinh IMO Thư viện
36 Bộ luật quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy IMO Thư viện
37 Ship Stability for Master and Mates- Sixth Edition   Download
38 The Management of Merchant Ship Stability   Download
39 Code of Intact stability IMO Download
40 Cargo work   Download
41 Cargo ventilation   Download
42 Thoma’s Stowage: The Properties and Stowage of Cargo   Download
43 Bulk carrier practice   Download
44 Grain Code   Download
45 IMSBC code   Download
46 Timber Deck Code   Download
47 Tanker Safety Guide Chemicals   Download
48 Cargo Securing Manaual   Download
49 Code of Safe working practice for merchant seaman   Download
50 Shipping law - 4th Edition   Thư viện
51 Business and Law for the shipmaster   Thư viện
52 Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982   Thư viện
53 Admiralty manual of navigation (BR 45)   Thư viện
54 American Practical Navigator   Thư viện
55 Practical navigation for 2nd mate    
56 Cornell blue book of questions and answers for third mates    
57 Chart 5011 (Symbol chart)   Download
58 Bridge procedure guide   Download
59 Meteorology for mariners    
60 A master guide to: Berthing 2nd edition   Download
61 Code of practice for the safe mooring of vessel on the Thames 2010    
62 Mooring accidents on board merchant ships 1997-2006    
63 Analysis of mooring of a berthed ship    
64 Mooring-Do it safely    
65 Safe mooring operation    
66 Understanding mooring inccidents    
67 Safety assessment for anchor handling conditions of multi-purpose platform work vessels    
68 Anchor handling manual    
69 Basic ship theory Vol. 1, 2    
70 Priciples of Naval architecture second revision