banner

Thực tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

          ĐƠN VỊ : KHOA HÀNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THỰC TẬP THỦY THỦ-THỬ SÓNG

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

STT

NGÀY THỰC HIỆN

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

NHÓM PHÂN THỰC TẬP

NƠI THỰC TẬP

  1.  

04,05/01/2016

33

Nhóm 01

Tàu UT

2.

06,07/01/2016

34

Nhóm 02

Tàu UT

3.

08,09/01/2016

34

Nhóm 03

Tàu UT

4.

10,11/01/2016

34

Nhóm 04

Tàu UT

5.

12,13,01/2016

34

Nhóm 05

Tàu UT

STT

NGÀY BÁO CÁO

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

NHÓM PHÂN THỰC TẬP

NƠI BÁO CÁO

1.

14/01/2016

33

Nhóm 01

Tàu UT

2.

15/01/2016

34

Nhóm 02

Tàu UT

3.

16/01/2016

34

Nhóm 03

Tàu UT

4.

17/01/2016

34

Nhóm 04

Tàu UT

5.

18/01/2016

34

Nhóm 05

Tàu UT

 

Ghi chú:

  • Danh sách sinh viên đi thực tập xem tại đây
  • Đề cương thực tập tải tại đây
  • Sinh viên đi thực tập TT-TS phải mang theo đề cương thực tập TT-TS để ghi số liệu và các thông tin liên quan, sinh viên đi thực tập sẽ tự túc lo ăn uống trên tàu và chi phí đi lại xuống tàu và xuồng ra tàu.
  • Thầy Hồng Tấn Giàu sẽ hướng dẫn trước khi đi thực tập như sau :

Ngày 04/01/2016: 8h-9h : nhóm 01,02,03: phòng B.001

           Ngày 04/01/2016: 9h-10h :nhóm 04,05: phòng B.001

  • Khoa đề nghị cử nhóm trưởng  nhận danh sách tại VPK trước ngày đi thực tập gồm như sau :

                         + nhóm 01 : Đỗ Văn Ba lớp HH13A

             + nhóm 02: Đặng Hoàng Nam lớp HH13B

             + nhóm 03: Phạm Tùng HH13A

 + nhóm 04: Nguyễn Tấn Phát lớp HH14C

 + nhóm 05: Huỳnh Trung Tín HH14C

                                          Ngày  30 tháng 12 năm 2015

                                        TM. Trưởng khoa Hàng Hải

                                               Phó Trưởng Khoa

                                                                                            (đã ký)

         ThS. Bùi Trọng Hùng